KRUSBÄRSSTEKEL

Biologi
De fullbildade steklarna kommer fram efter knoppsprickningen och lägger ägg längs nerverna på bladundersidorna, ofta många på samma blad. Varje hona lägger 50-100 ägg. Äggen läggs företrädesvis på de nedre bladen i det inre av buskarna. Äggen kläcks efter 1-2 veckor. Efterhand som de först angripna bladen blir uppätna sprider sig larverna utåt i buskarna. Det är först då som angreppen brukar uppmärksammas. Larverna genomgår fyra (hanar) eller fem (honor) larvstadier, vilket tar 3-4 veckor. De ömsar sedan hud och och blir prepuppor - ett fortfarande rörligt men inte längre ätande stadium. Prepuppor lämnar buskarna och förpuppar sig i en kokong i marken, ett par centimeter ned på sommaren, något djupare på hösten. Den totala generationstiden är, beroende på vädret, 6-10 veckor och det förekommer 2-3 generationer per år (3 generationer torde vara normalt upp till mellersta Sverige). Prepuppor från höstgenerationen övervintrar i kokongen och förpuppar sig först nästa vår.

Åtgärder
Eftersom larverna är mycket glupska bör man bevaka buskarna ofta så att åtgärder sätts in i tid. Leta särskilt efter blad med små hål (nykläckta larver) i det inre av buskarna, eftersom de unga larverna främst lever där. I fritidsodlingar med några få buskar kan man plocka bort blad med unga larver eller skaka buskarna kraftigt så att larverna faller till marken där de kan samlas in. Under den tid då djuren befinner sig i marken (mellan generationerna och under senhöst och tidig vår) kan bearbetning av jorden under buskarna ha viss effekt.
Som du ser så följer larverna lätt med buskarna, men i en trädgård blir larverna även utsatta för predatorer ex. fåglar som äter larverna. Så ofta i en trädgård så har man problem 1-2år sedan har de naturliga fienderna förökat upp sig och problemen försvinner.
Pyrex ska man inte använda på ätliga växter inte heller såpvatten som också är giftigt för människor. Det bästa är att skaka växten kraftigt någon gång varje dag och samla upp larverna och döda dem.

Uppgifterna är hämtade från http://www.uk.gardenweb.com/ (brevsvar från Asa Stoltz den 23/05/01).